Archive | September 2012

Nieuwe acties!

Voor de oproep tot nieuwe acties, klik HIER

Voor uitleg over de gevolgen van de bezuinigingen voor de studenten, klik HIER

Advertisements

Deans want to talk

20 SEPTEMBER After the Trade Unions and the Works Council, the Deans have now spoken. An open letter from the Verontruste VU’ers to the Committee of Deans was discussed in a meeting they had with the Executive Board and resulted in a joint statement: They express their understanding and regrets about the social unrest that has arisen. Intensive talks about the reorganisation goals and strategy have led to a new agreement on the desired directions for the VU and its priorities. “Top priority was given to Education. They would like to discuss this openly with all parties concerned in the organisation.” (translation from Ad Valvas, 20-09-2012)

http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/decanen-willen-praten

 

Alweer VVU’ers op AT5

Klik HIER voor de link

Trouw, zaterdag 15/9

Trouw, zaterdag 15/9, klik HIER voor de link

Ultimatum has expired

 

10 september 2012

Personnel, students and visitors of the VU University Amsterdam

 

Monday, September 10th, 12 a.m.

An ultimatum has expired

The Board of the VU University Amsterdam has ignored the ultimatum submitted by its employees and the trade unions. This means that they have rejected the final offer to resume negotiations, in spite of their expressed desire for dialogue. The time has come for a different approach.

What the VU Board wants: reorganizations dismissing up to 600 employees, colleagues.

  • We demand NO involuntary redundancies!

What the VU Board wants:  A social plan that fails to meet minimal requirement.

  • We demand a reasonable social plan and guaranteed income!

What the VU Board wants: Implement its reorganization plans while the works council has advised against it  on fundamental issues, not to implement it in its entirety and certainly not in the proposed way.

  • We demand that the VU Board takes this advice seriously adjusts its plans accordingly!

____________________________________________________________________________________

What is the problem?

The Executive Board represents a manager’s culture. The hegemony of commercial considerations has taken over from education and research.  That is bad for employees, students and science in general. The Board is implementing its plans from the top down.

A budget cut of 33 mln euros will put over 600 professional people out of their jobs at the expense of teaching, research and support services. Meanwhile dozens of millions are being invested in a new campus and reforming working conditions to flex work, temporary contracts, outsourcing services and hiring ‘external’ advisors.

What we have done and results

The reorganization plans are hasty, sloppy and controversial. The Works Council has reacted sharply on the questionable necessity, possibility and desirability of the proposed measures. Their advisory report has largely been left unanswered.  The Board has not reacted to a manifesto presented to them by the Concerned VU employees and supported by over 1000 signatures. The ‘Berenschot’ report heavily criticizes the financial plans and reveals that the rationale for them is unjustified. The Board rejects their analysis.

Our plans

Despite our efforts, the Executive Board refuses to move. We do not accept this attitude and therefore we have set an ultimatum.

During the official and the alternative opening of the academic year the Trade Unions have demanded that the Board must take notice of the demands of its personnel: NO redundancies and a reasonable social plan! They must take notice of the Works Council’s advice!

The ultimatum is over. The Executive Board holds on to its stance in the face of its own employees. The time for action is NOW! The Unions and the Concerned VU Group have joined forces and we call on every employee, student and supporter to join our movement of protest.

What you can do

Reading this message is the First step!

Join our meetings, share your ideas, come organize with us, and make changes happen.

Together we can make a difference!  United we stand!

Keep in touch and sign up to news on this site and our Facebook site.

The Trade Unions, AbvaKabo FNV, VAWO, AC/FBZ  and CNV Public

Verontruste VU’ers (The Concerned VU Group)

Antwoorden op Kamervragen van het lid Jasper van Dijk (SP) door staatssecretaris Halbe Zijlstra

Antwoorden op vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) inzake het NRC-bericht “Kritiek op bezuinigingen door het bestuur van de Vrije Universiteit” van 7 augustus 2012.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Halbe Zijlstra (2012Z15090)

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht “kritiek op bezuinigingen door het bestuur van de Vrije Universiteit” (ingezonden 15 augustus 2012)

Vraag 1

Wat is uw oordeel over het artikel “Verlos onze universiteiten van die knoeiende managers”?

Het NRC-krantenartikel van 7 augustus 2012 geeft de opinie van één promovendus aan de VU weer. Aan deze opinie kan ik geen objectieve conclusies verbinden.

Vraag 2

Is het waar dat het College van Bestuur van de Vrije Universiteit (VU) heeft besloten tot een bezuinigingsoperatie van 33 miljoen euro en een mogelijk verlies van 450 fte aan arbeidsplaatsen?

Uit de toekomstparagraaf bij het jaarverslag 2011 blijkt dat de VU voor de komende vijf jaar een ombuiging van 33 miljoen euro als doelstelling heeft opgenomen in het instellingsplan. De VU zal een aantal werkzaamheden niet meer of anders gaan verrichten. Daarbij gaat het voornamelijk om besparingen op inkoop, bezuinigingen op de bedrijfsvoering en bezuinigingen op de niet-kerntaken van de VU. De VU zet in op een efficiëntere samenwerking met VUmc en een sterkere verbinding met externe partners waardoor de instelling beoogt een betere kosteneffectiviteit te verkrijgen. Het is bekend dat het College van Bestuur van de VU een reorganisatievoorstel voorbereidt waarin een mogelijk verlies aan arbeidsplaatsen wordt voorzien.

Vraag 3

Hoe oordeelt u over de redenering dat deze korting nodig is vanwege te verwachten tegenvallende inkomsten uit Den Haag? Kunt u die verwachting onderschrijven? Zo nee, bent u bereid de VU hierover te informeren?

Ik hecht aan een zo voorspelbaar mogelijke bekostiging voor de instellingen. Garanderen dat de bekostiging in de toekomst niet verandert, kan ik echter niet. Als er wijzigingen worden voorzien, treed ik hierover zoals gebruikelijk in overleg met de instellingen. Het is aan het College van Bestuur om een al dan niet behoudende inschatting te maken van de toekomstige inkomsten.

Vraag 4

Hoe verklaart u dat er bij de VU tegelijkertijd geld wordt vrijgemaakt voor andere uitgaven, zoals de verdubbeling van inhuur van externen, de uitgaven aan nieuwbouw alsmede verbouwingskosten voor Het Nieuwe Werken?

Uit het jaarverslag 2011 komt naar voren dat de VU in de komende vijf jaar investeert in effectievere inrichting van het onderwijs en onderzoek. Hierbij zet de instelling tegelijkertijd in op verbetering van studiesucces, onderwijskwaliteit en op de impact, kwaliteit en output van onderzoek. In dit kader zijn ook investeringen en efficiëntieslagen in de huisvesting van de instelling gepland.

Het gaat hier ondermeer om vervanging en vernieuwing van verouderd vastgoed, waarmee de groei van de universiteit niet meer optimaal kan worden opgevangen.

Vraag 5

Hoe oordeelt u over het rapport van Bureau Berenschot, waaruit zou blijken dat het bestuur van de VU een “te ongunstig scenario schetst” en Berenschot van mening is dat de ontslagen niet nodig zijn?

De inhoud van dit rapport is mij niet bekend.

Vraag 6

Wat onderneemt u tegen universiteiten die zich inlaten met derivaten waardoor zij tientallen miljoenen euro’s dreigen te verliezen? 2)

In de OCW-beleidsregel Beleggen en Belenen is opgenomen op welke wijze instellingen derivaten mogen gebruiken. Op dit moment inventariseert de Inspectie van het Onderwijs het gebruik c.q. bezit van derivaten bij alle instellingen van het hoger onderwijs. Dit onderzoek is naar verwachting in het najaar van 2012 gereed. Ik wacht de resultaten van dat onderzoek af alvorens ik besluit of aanvullende maatregelen of aanpassingen van de beleidsregel noodzakelijk zijn.

Vraag 7

Is het waar dat de VU voor circa 80 miljoen in het rood staat door negatieve derivaten? Wat gaat u doen om dit soort praktijken te voorkomen?

Voor het onderzoek, in het antwoord op vraag 6 beschreven, heeft de Inspectie ondermeer bij de VU informatie opgevraagd. Uit de analyse van deze informatie zal blijken wat de stand van zaken op het gebied van derivaten bij de VU is. Voor de beantwoording van de tweede vraag verwijs ik naar het antwoord op vraag 6.

Vraag 8

Deelt u de mening dat de werkwijze van het VU-bestuur buitengewoon veel onvrede oproept bij het personeel van de VU? Bent u bereid hierover in gesprek te gaan?

Het College van Bestuur heeft de integrale verantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen de instelling. Hieronder valt ook het personeelsbeleid. Ik ga ervan uit dat het College van Bestuur van de VU signalen van onvrede de gepaste aandacht zal geven.

Vraag 9

Deelt u de mening van de auteur van het artikel in NRC dat de zeggenschap over het bestuur van universiteiten verbeterd moet worden? Zo ja, bent u bereid daartoe voorstellen te doen?

Nee. Per 1 september 2010 is met de Wet versterking besturing het governance model met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur voor alle bijzondere hoger onderwijsinstellingen voorgeschreven. De Wet versterking besturing wordt in 2013 geëvalueerd.

1) NRC, 7 augustus 2012

2) Financieel Dagblad, 23 juli 2012

‘Actie, actie!’

“Om precies 12 uur begonnen de megafoons en mobiele sirenes te loeien op het binnenplein. Daarmee gaven de vakbonden te kennen dat het ultimatum aan het college van bestuur is verstreken.”

Voor de rest van dit bericht uit Ad Valvas, klik HIER

Voor AT5, klik HIER

Voor Het Parool, klik HIER

Voor het Nederlands Dagblad, klik HIER

Voor het AD klik, HIER

Voor Trouw, klik HIER

Voor De Volkskrant, klik HIER